top of page

KEHITYSKIIKARI  
auttaa onnistumaan nykyistä helpommin ja tehokkaammin. Se on käytännöllinen prosessi toimintojen uudistamiseen ja tehostamiseen. 

Kehityskiikari-logo.jpg

Ravistelemme luutuneita näkemyksiä esittelemällä uusia ideoita ja toimintamalleja toisin sanoen kalibroimme kompasseja ja annamme lisähappea kehitystyöhön sekä yritysjohdolle että koko henkilöstölle

LUPAUS: Uudet menetelmät ja työkalut kehittävät yrityskuvaa ja tehostavat viestintää, markkinointia, myyntiä, asiakashankintaa ja asiakaspalvelua.

Viisivaiheinen polku auttaa kirkastamaan näkemykset ja tahtotilan yritystoimintojen kehittämiseksi

 • Selvittämällä liiketoiminnan nykytilan sekä sen tavoitteet ja kehitystarpeet

 • Ravistelemalla ja kyseenalaistamalla - rakentavalla tavalla - vallitsevia, ehkä vähän luutuneita ajatuksia

 • Tuomalla mukaan ulkopuolista, uutta tietoa, näkökulmia ja käytännön työkaluja

 • Kalibroimalla kompasseja ja antamalla lisähappea kehitystyöhön

 • Tarkentamalla tahtotilan ja tavoitteet kirjalliseksi, toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi

1. START-istunto - tilannekuva, toiveet, tavoitteet (1-2 t)

Tavoitteiden ja toiveiden kuuntelu herkällä korvalla sekä rakentava ravistelu

Kuuntelen herkällä korvalla yritysjohdon ajatuksia, tarpeita, tavoitteita ja toiveita. Voin toimia pallotteluseinänä myös kaikista villeimille ideoille. 

 

Tarkastelen yrityksenne toimintoja eri tavalla​ kuin yrityksen arjessa toimivat eli "helikopteriperspektiivistä", jolloin kykenen näkemään asioita aajemmin ja kriittisen asiakkaan tavoin. Siksi hoksaan yleensä hetkessä, miten tuotteittesi ja palveluittesi pitäisi tikittää, jotta pärjäätte nykyistä paremmin yhä kiristyvässä kilpailussa.

 • Nykyisen tilannekuvan yhteenveto ja sen analysointi 

 • Tavoitteita ja tahtotilaa luotaavan kysymyspatteriston läpikäynti

 • Tarvekartoitus erilaisille kehitystoimenpiteille

 • Laadimme yhdessä yhteenvedon tavoitteista, resursseista ja aikataulusta

Kaikki saamani tiedot ovat täysin luottamuksellisia. 

Tarvittaessa voimme tehdä myös kirjallisen salassapitosopimuksen.

2. Taustatyö - perehtyminen aineistoon ja kehitystyökirjan laatiminen

Tahtotilan muutos- ja kehitysprosessi

Perehdyn START-istunnon aikana saataviin aineistoihin ja laadin tarpeisiinne sovitetun ja mitoitetun kehitystyökirjan. 

 

Siihen kerätään kaikki ne keskeiset asiat, jotka auttavat johtoryhmää tarkistamaan ja selkeyttämään näkemyksiään, tavoitteitaan ja tahtotilaansa.

Lopulta työkirja muuttuu toteuttamiskelpoiseksi kehityssuunnitelmaksi, jossa toimenpiteet kirjataan ja kytketään toteutusta ohjaavaan vuosikelloon ja jalkautetaan ohjeistoksi työntekijöille..

3. Pohdintatehtävät yritys- ja myyntijohdolle

kysmerkit 165_165.png

Vastausten etsiminen kehitystyökirjan kysymyspatteristoon, jonka avulla yritysjohto voi pohtia asioitaan entistä tarkemmin - uudesta näkökulmasta. Olennaista on selvittää, millaisia konkreettisia odotuksia ja kehitysajatuksia yritysjohdolla on vuosille 2019-2021.

Kysymysten läpikäynti saa eri työtehtävissä toimivat ihmiset keskustelemaan kysymyspatteriston ohjaamalla tavalla ja samalla tarkistamaan näkemyksiään, tavoitteitaan ja tahtotilaansa. Samalla kirjaamme ylös uusia ajatuksia ja ideoita sekä myös ns. ”arvokasta kokemuksiin perustuvaa hiljaista tietoa”, jota ei ehkä ole aiemmin liiemmin käsitelty. 

4. Kehityskeskustelu ja sen yhteenveto (1/2 - 1 päivää)

Kehityspäivän aikana keskitytään neljään pääaiheeseen: 

 1. Pohdintatehtävien vastaukset - odotukset vuosille 2019-2020

 2. Ajatusmallien katsastus ja luutumien ravistelu

 3. Uusien ideoiden pohtiminen ja ns. "hölmöt kysymykset"

 4. Yhteenveto - yhteisen näkemyksen muodostaminen

1. Pohdintatehtävien vastaukset - odotukset vuosille 2019-2020

 

Saadut vastaukset ja kommentit, uudet ideat ja esiin uutettu "hiljainen tieto" tiivistetään kokonaisuudeksi, jonka osa-alueet priorisoidaan, vaiheistetaan ja aikataulutetaan.

2. Ajatusmallien katsastus ja luutumien RAVISTELU

 

Jokaiseen yritykseen kehittyy käytäntöjä, joissa toimitaan totutuissa uomissa "mukavuusalueella". Tällaisia kehityksen jarruja yrityksen sisällä toimivien on usein vaikea havaita ja etenkin kyseenalaistaa.

Me kolistelemme luutuneita käytäntöjä ja pyrimme korjaamaan pitkään alalla toimineiden päättäjien putkinäköä ja - toisin sanoen kalibroimme kompasseja ja annamme lisähappea yritysjohdolle ja koko henkilöstölle.

target 165_165.png
ajatusluutuma.jpg

3. Uusia näkökulmia ja ideoita sekä ns. hölmöjä kysymyksiä"

Nämä hölmöt eli yllättävät kysymykset ovatkin usein vain eri vinkkelista katsovina ihan järkeviä. Ne voivat auttaa tunnistamaan ja löytämään hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, virtaviivaistamaan toimintoja, pienentämään kustannuksia ja lisäämään tuottoja.

 

Kehityskeskustelujen ja havaintojeni pohjalta voin esitellä uusia, yrityskuvaa, viestintää, markkinointia, myyntityötä ja asiakaspalvelua kehittäviä ideoita ja eri toimialoilla hyväksi koettuja toimintamalleja.

 

Nämä kehityskeskustelut, pohdintatehtävät ja niiden yhteenvetomuistiot auttavat yritysjohtoa täsmentämään tahtotilaansa, visiotaan ja kehitystarpeitaan.

Mainostoimisto-kuva.jpg

4 . Yhteenveto - yhteisen käsityksen muodostaminen

 • Myyntiputken katsastus / vaiheet markkinoinnista myyntisopimukseen

 • Ulkopuolisten uhkatekijöiden tarkastelu

 • Hyödyntämättömien mahdollisuuksien listaaminen

 • Uudet ideat ja toimintasuositukset muokataan ohjeistoksi

 • Arvioidaan, mitä osataan/ehditään/halutaan tehdä itse ja mitä kannattaa ulkoistaa

 • Määritellään, millaista lisäosaamista / työsuoritteita halutaan ostaa ulkopuolelta

 • Tarkistetaan ja päivitetään tavoitteet

 • Määritellään onnistumisen mittarit, jotta kehitystä on helppo seurata

 • Tarkennetaan aikataulu, tarvittavat resurssit ja kehitystyön budjetti

yhteinen_käsitys.png

Tämän istunnon aikana kertyy paljon uutta tietoa, josta koostamme projektin loppuraportin.

Tavoitteena on muodostaa yhteinen näkemys, johon kaikki voivat sitoutua. Tämän näkemyksen varaan rakennamme toteuttamiskelpoinen kehityssuunnitelman aikatauluineen ja työnjakoineen.  

5.  KEHITYSSUUNNITELMA + OHJEISTUS

suppilo.png

Kehityssuunnitelma on yritysjohdon tiivistetty tahtotila

Siinä on käytännönläheinen yhteenveto tavoitteista, suunnitelmista, toimenpiteistä aikataulutettuna vuosikelloon. 

Kehityssuunnitelma sisältää konkreettiset ja toteuttamiskelpoiset toimenpidesuositukset 

 • Markkinoinnin, myyntityön ja asiakaspalvelun ongelmien ja puutteiden ratkaisut

 • Suosituset kehitystyön jatkamiseksi.

 

Sen pohjalta on turvallista tehdä päätöksiä 

 • Kehityssuunnitelman käyttöönotolle

  • menetelmät, työkalut

  • ohjeistukset ja kehityksen seuranta

 • Käytännön toteuksille suunnitelman pohjalta

Valmennuksen tuottamat hyödyt

MUUTOKSEN KÄYNNISTYS sisältää sovitulla tavalla yritysjohdon valmennusta, henkilöstön koulutusta ja motivointia sekä tarpeen mukaan mainostoimiston suunnittelupalveluita.

 

MUUTOKSEN SPARRAAJANA tarkastelemme toimintaanne sopivasti ulkopuolisena ikäänkuin helikopteriperspektiivistä ja kriittisen asiakkaanne näkökulmasta. 

 

AUTAMME STRATEGIAN KIRKASTAMISESSA JA SEN JALKAUTTAMISESSA 

Muutos on totta vasta sitten, kun se on viety kaikkien työntekijöiden arjen toiminnaksi.

 

Kehityksen ja uudistusten tuomat hyödyt ja lisäarvot heijastuvat työssä viihtymisen, tehokkuuden parantumisen, paremman liiketoiminnan sekä asiakastyytyväisyyden kasvun kautta myös johdon näkemyksiin ja tahtotilaan. 

 

Nopeasti havaittavat tulokset kannustavat jatkamaan eteenpäin.

juoksija.png

KEHITYSKIIKARI-valmennusohjelman kustannukset

Kustannukset riippuvat kehitystyön sisällön laajuudesta ja ajallisesta kestosta

Tehotyöpäivä koostuu useista työrupeamista, joiden yhteiskesto on 7,5 tuntia.

Yleisimmin projekti vaatii 2-4 tehotyöpäivää a' 900 e, jolloin hintahaarukka on 1800 - 3600 e + alv 24%.

Joskus työskentely tapahtuu pienissä esim 1/2 päivän erissä pitkällä 12-24 kuukauden aikavälillä.

Laadin toiminnasta seikkaperäisen tarjouksen ensimmäisen ilmaisen istunnon jälkeen.

Näin KEHITYSKIIKARI  toimii

Vie hiiren kursori kuvien päälle, niin näet niiden sisällöt.

Vaihe 1

Jos kiinnostuit yritystoiminnan kehittämisestä,

ota yhteyttä!

Olen sinuun yhteydessä
sopiaksemme tapaamisesta.

Halutessasi voin perehtyä jo ennen tapaamista sinulle tärkeään tausta-aineistoon, esimerkiksi kokemiisi ongelmiin tai tuote- tai palveluideaan.

Vaihe 2

ILMAINEN TAPAAMINEN

Keskustelu toiveistanne ja tarpeistanne

Keskustelu tarpeistanne ja toiveistanne

 

Osaan kuunnella ja auttaa sinua tunnistamaan ja määrittelemään yrityksesi kehitystarpeita. 

 

Laadin käydyn keskustelun perusteella seikkaperäisen tarjouksen Kehityskiikarista.

 

HUOM!
Tämä ensitapaaminen ei maksa mitään eikä tarjouksemme alustavine suosituksineen velvoita sinua vielä mihinkään.

Vaihe 3

Työ alkaa

Siinä on 4 päävaihetta

 

Lopputuloksena on vaiheistettu kehityssuunnitelma todellisten kehitystarpeitten mukaisella tavalla.

Prosesi kestää omista kiireistäsi riippuen 2-3 viikkoa.

 

Mikäli hyväksyt tarjouksen, saat hankkeesi suunnittelun käyntiin ja henkilökohtaisen sparraajan käyttöösi .

bottom of page